กระดานสนทนา

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

 000prakad-60-61-1

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

การจัดการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  (KM)

ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการส่งกำลัง

รวบรวมความรู้ทางด้านการส่งกำลัง โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

    -  คำสั่ง ทบ. ที่ 487/2543 ลง 3 ต.ค. 43 

    -  ความรับผิดชอบใน สป. พ.ศ.๒๕๕๕ 

      - การจัดทำและบริหารงบประมาณ งบงานบริหารหน่วย 

      - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      - การรับ- จ่าย สป.  

      - การ เบิก – จ่าย สป.1  

      - การเบิก – จ่าย สป.2 และ 4 

      - การเบิกจ่าย สป.3 

      - การเบิกจ่าย สป.5  

      - ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2552 

      - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการขอใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง พ.ศ. 2500 

      - การบริการทางการแพทย์ทั้งในที่ตั้งปกติและในสนาม 

      - การเบิกจ่ายเงินราชการ 

      - การจัดการความรู้ Knowledge Management  

วิชาการจัดการส่งกำลังบำรุงทั่วไป

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ดูการเยี่ยมชม