หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘

พิธีปฐมนิเทศ

พ.อ. พีรวัส  สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. กล่าวต้อนรับนายทหารนักเรียนและแนะนำ หน.นขต.รร.กบ.ทบ. 

ตลอดจน อจ.กศ.รร.กบ.ทบ. พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตร

วันจันทร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)