Gadgets, Slide

  • พิธีปิด 3

  • พิธีปิด 2

  • พิธีปิด 1

  • หลักสูตร กจบ.65

  • หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

 000prakad-60-61-1

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

พันธกิจ / วัตถุประสงค์


พันธกิจ


๑. ฝึกอบรมและพัฒนากำลังพล/บุคลากร ทางด้านส่งกำลังบำรุง

๒. ให้ความรู้แก่กำลังพลของกองทัพบก และหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ

๓. บริการวิชาการแก่สังคม

 

๔. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

   หรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

วัตถุประสงค์


๑. เพื่อวางรากฐานระบบงานปัจจุบัน ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต (Today for Tomorrow)

๒. เพื่อนำความทันสมัยของระบบงานในอนาคตมาใช้ในงาน (Tomorrow for Today)