หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘

พิธีเปิดการฝึกอบรม

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘ ในวันอังคาร ที่ ๒๕ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ โดยมี พล.ท. เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ./ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธี ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปฐมนิเทศ

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. กล่าวต้อนรับนายทหารนักเรียนและแนะนำ หน.นขต.รร.กบ.ทบ. ตลอดจน อจ.กศ.รร.กบ.ทบ. พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตร วันจันทร์ที่ ๒๔ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการช่วยรบ

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการช่วยรบ หลักสูตร ฝอ.๔ รุ่นที่ ๖๘ วันอังคารที่ ๑๒ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘ ในศุกร์ ที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๐๓๐ - ๑๑๐๐ โดยมี พล.ต. อภิชัย บุญช่วยเหลือ รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธี ผ่านโปรแกรม Zo...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)