หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสุง รุ่นที่ ๖๔

การเตรียมความพร้อม

นายทหารนักเรียนหลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๕ รายงานตัว และตรวจ ATK วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดหลักสูตร

พล.ต. ศุภฤกษ์ พากเพียรทรัพย์ ผอ.สสน.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๔ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ปฐมนิเทศ

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. กล่าวต้อนรับและแนะนำ หน.นขต.รร.กบ.ทบ. ปฐมนิเทศ แนะนำ อจ.กศ.รร.กบ.ทบ. และแนะนำหลักสูตร วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีไหว้ครู

รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู วันที่ ๓ ก.พ. ๖๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การทดสอบสมรรถภาพ ประจำปี ๒๕๖๕

รร.กบ.ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๗ ก.พ. ๖๕ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ ณ สนามกีฬากรมยุทธศึกษาทหารบก ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การศึกษาดูงาน กบ.ทบ. และ ฝกบ.ศปก.ทบ.

การศึกษาดูงาน กบ.ทบ. และ ฝกบ.ศปก.ทบ. ผ่านโปรแกรม ZOOM วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๕ โดยมี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิดหลักสูตร

พล.ท. ภูวนารถ ชมพูบุตร รอง เสธ.ทบ. (๔) เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๔ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)