กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๙

 รายการกิจกรรมทั้งหมด

- รายการกิจกรรมทั้งหมด ฝอ.๔ ผ่านสื่อ รุ่นที่ ๙

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๖ และหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๙ ในวันศุ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นทน. ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๖ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๙ ฟังบรรยายสรุปและดูงาน กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. และศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นทน. ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๖ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๙ ฟังบรรยายสรุปและดูงาน คส.สพ.ทบ.และ พัน. ขส.ซบร.บ.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.ค.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง นทน. ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๖ กับ นทน. ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๙ ในวันพุธที่ ๑๕ มิ.ย.๕๙ ณ โรง...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร .กบ.ทบ. นำคณะอาจารย์ กับ นทน . ฝอ .๔ รุ่นที่ ๕๖ และ ฝอ .๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๙ ศึกษาดูงาน พธ .ทบ. และ โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มห...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.หญิง พัชรินทร์ กลิ่นสุคนธ์ อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.หญิง พัช รินทร์ กลิ่นสุคนธ์ อจ .หน.วิชา รร .กบ.ทบ. บรรยายเรื่องคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ให้ นทน . ฝอ .๔ รุ่นที่ ๕๖ และ ฝอ .๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๙ ณ ห...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร ฝอ.๔ รุ่นที่๕๖ และหลักสูตร ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่๙ ในวันพฤหัสบดีที่๒ มิ.ย.๕๙ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๙ ฯ

กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๙

อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)

ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๙ (Pre-test — Post-test)

ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๙ (Pre-test — Post-test) ในวันอังคาร ๒๖ เม.ย.๕๙

อ่านต่อ...

ถูกใจ (7)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.กัมพล ดิษฐคำเริง รอง จก.กบ.ทบ.ฯ

พล.ต.กัมพล ดิษฐคำเริง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ ณ ห้องเรียนชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)