กิจกรรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘

 รายการกิจกรรมทั้งหมด

- รายการกิจกรรมทั้งหมด ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๘

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. รับมอบนาฬิกา สำหรับใช้ในห้องเรียน จาก นทน. ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ย.๕๘

อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ. ฯ

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘ และ หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๕ ในวันศุกร์...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. กับ นทน. ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ และ นทน.ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๘ ศึกษาและดูงานสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ และ เยี่ยมชมโรงงานพิม์ย้อมผ้าไทย จำกัด ในวัน...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พสอ. รุ่นที่ ๑๓ กับ นทน.หลักสูตร ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ และฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และอาจารย์ ฯ

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และอาจารย์ พา นทน.ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘ ดูงาน สพ.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และอาจารย์ฯ

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และอาจารย์ พา นทน.ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘ ดูงาน พธ.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ก.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

การทดสอบก่อนเข้าเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่อฯ

การทดสอบก่อนเข้าเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่อ ฯ รุ่นที่ ๘ ในวันที่ ๙ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (7)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.ธนเดช เหลืองทองคำ รอง จก.กบ.ทบ. ฯ

พล.ต.ธนเดช เหลืองทองคำ รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๘ ในวันอังคารที่ ๙ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)