หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการช่วยรบ

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการช่วยรบ หลักสูตร ฝอ.๔ รุ่นที่ ๖๘

วันอังคารที่ ๑๒ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ 

ผ่านโปรแกรม Zoom Meetingอ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)