หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

การบรรยายธรรม หัวข้อ "การครองคน ครองตน และครองงาน"

 

การบรรยายธรรม หัวข้อ "การครองคน ครองตน และครองงาน"

บรรยายโดย พระครูสังฆรักษ์พรประจักษ์ ปุญฺญธนสิริ (ธนะศรี)

(เลขานุการเจ้าคณะแขวง ถนนนครไชยศรี วัดอัมพวัน เขตดุสิต กทม.)

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ 

ณ ห้องเรียนชั้น ๓ รร.กบ.ทบ.

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)