หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๖

รร.กบ.ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรนายสิบกำลังบำรุงฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ส.ค ๖๖ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ 

ณ รร.กบ.ทบ.อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)