หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘

พิธีเปิดการฝึกอบรม

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘

ในวันอังคาร ที่ ๒๕ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ 
โดยมี 
พล.ท. เทวมิตร  พลภักดี จก.กบ.ทบ./ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธี 
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)