หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

พิธีปิด

 พล.ท. เทอดชัย  นิยม  รอง เสธ.ทบ. (๔) เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ 

 ห้องเรียนชั้น ๒ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)