หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

วิชามวยไทย ตามนโยบาย ผบ.ทบ.

 การฝึกอบรมวิชามวยไทย ตามนโยบาย ผบ.ทบ. 

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ 

โดยมี พ.อ. นพเก้า  ศรีบุญเรือง (ฉัตรเพชร  ลูกภาษีเจริญ) และคณะ เป็นผู้ฝึกอบรม

คณะวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ กติกา หลักการ ทักษะพื้นฐาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

ของมวยไทย ได้แก่ ทักษะการชกหมัด การตีศอก การถีบ การเตะ การตีเข่า ตลอดจนแม่ไม้มวยไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความตระหนักรู้คุณค่าของมวยไทยในมิติทางวัฒนธรรม และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)