หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการส่งกำลังบำรุง

 การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการส่งกำลังบำรุง

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

วันที่ ๗ - ๘ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๖๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)