หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

ศึกษาดูงาน ทภ.๑

พ.อ. พีรวัส  สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

ศึกษาดูงาน กองทัพภาคที่ ๑  ณ วันที่ ๑๐ - ๑๒ ม.ค. ๖๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)