หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

พิธีเปิดการฝึกอบรม

พล.ท. เทวมิตร  พลภักดี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

ในวันพุธ ที่ ๑๙ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)