ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรื่อง ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง (ฝอ.๔)

ในวันอังคารที่ ๒๘ - ๓๑ เม.ย. ๖๖ ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จว.ชลบุรี

โดยมี พลโท เทวมิตร  พลภักดี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)