ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

งานวันคล้ายวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๖๖ และเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ครบรอบปีที่ ๖๖

และพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖๔๙ - ๑๐๐๐ ณ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

โดยมี พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผช.ผบ.ทบ. (๒) เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)