หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖

พิธีมอบโล่รางวัลเรียนดี

 พิธีมอบโล่รางวัลเรียนดี


พลโท เทวมิตร  พลภักดี จก.กบ.ทบ. มอบโล่รางวัลเรียนดีให้แก่นายทหารนักเรียน

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖ ที่มีผลการเรียนสูงสุด

ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐

ณ ห้องเรียนชั้น ๒ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก


 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)