หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

พิธีปิดหลักสูตร

พิธีปิดหลักสูตร


พลโท เทวมิตร   พลภักดี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิด

หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐

ณ ห้องเรียนชั้น ๒ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (1)