หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖

พิธีปิดหลักสูตรและมอบของที่ระลึก

พิธีปิดหลักสูตรและมอบของที่ระลึก

พลโท เทวมิตร  พลภักดี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖

 ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 0800 - 1200

โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)