หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

พิธีเปิด

 พล.ต. อภิชัย  บุญช่วยเหลือ รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ 

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ 

โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ


 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)