หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖

พิธีเปิด

 พิธีเปิดหลักสูตร

พลตรี ชาครีย์  ภัทรพงศ์กุล ผอ.สกบ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐

โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)