หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๔

พิธีปิด

 

  ผอ.สกบ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๔

ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)