หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๓

พิธีเปิด

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๓

ในวันอังคาร ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)