กิจกรรม ฝอ.๔ รุ่นที่ ๖๓

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี รอง จก.กบ.ทบ.

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง  รุ่นที่ ๖๓

ในวันพุธ ที่ ๒๑ เม.ย.๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศอ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)