หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๒

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี ผอ.สบพ.กบ.ทบ.
เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร "นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง  รุ่นที่ ๖๒" ในวันจันทร์ที่ ๓ ส.ค.๖๓ 
โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้ นายทหารนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
เช่นเดียวกันกับการเรียนการสอน ในภาคปกติและนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในงานด้านการส่งกำลังบำรุงที่หน่วยได้อย่างมีประสิทธิ

 
 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)