หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๑

ศึกษาดูงาน

พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง (ฝอ.๔) รุ่นที่ ๖๑

ศึกษาดูงาน  ณ วันที่ ๒๒ - ๒๔ ก.ค. ๖๓อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)