หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๐

พิธีเปิด

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี ผอ.สบพ.กบ.ทบ.

เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร "นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง  รุ่นที่ ๖๐" ในวันอังคารที่ ๕ พ.ค.๖๓ 

โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้ นายทหารนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้

เช่นเดียวกันกับการเรียนการสอน ในภาคปกติและนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในงานด้านการส่งกำลังบำรุงที่หน่วยได้อย่างมีประสิทธิ 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (8)  ไม่ถูกใจ (0)