นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๒

ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๒

พ.อ. สุเอซ  อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๒

ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๒ ในวันที่ ๓ - ๕ ก.ค. ๖๒
อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)