กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑

ศึกษาดูงาน ทภ.๑

พ.อ. สุเอซ  อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน. ฝอ.๔ E รุ่นที่ ๑๑

ดูงานในพื้นที่ ทภ.๑ ในวันที่ ๔ - ๖ ก.ค. ๖๑
อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)