กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๘

ศึกษาดูงงาน ทภ.๑

พ.อ. สุเอซ  อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน. ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๘ 

ดูงานในพื้นที่ ทภ.๑ ในวันที่ ๔ - ๖ ก.ค. ๖๑
อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)