กิจกรรมอื่นๆ

อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ

พ.อ.สุเอซ  อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธาน เปิดการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ในเรื่องของ e-Learning

และการจัดทำแผนอิงระบบประกัน โดยใช้ห้วงเวลาการอบรมในวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๑  เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐  ณ รร.กบ.ทบ.อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)