กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๐

ศึกษาดูงาน ศอ.สพ.ทบ.

พ.อ. สุเอซ  อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐

ฟังบรรยายสรุปและดูงานการปฏิบัติงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

ในวันพุธที่ ๑๔ มี.ค. ๖๑

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)