กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๗

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาอาจารย์  พา นทน.ฝอ.๔  รุ่นที่ ๕๗ 
และ 
ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รุ่นที่ ๑๐  ดูงานในพื้นที่ ทภ.๑  ณ กสษ.๑  กส.ทบ. ในวันที่ ๖ก.ค.๖๐

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)