Gadgets, Slide

  • พิธีปิด 3

  • พิธีปิด 2

  • พิธีปิด 1

  • หลักสูตร กจบ.65

  • หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

 000prakad-60-61-1

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

ภารกิจ

หน้าที่หน่วยหลัก 

 

          ๑. อำนวยการ ดำเนินการฝึก การศึกษาในหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หน้าที่ฝ่ายอำนวยการ และหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง พิจารณาค้นคว้าวิทยาการในด้วยการส่งกำลังบำรุงของหน่วยทหารทุกระดับ ปรับปรุงหลักการและมาตรฐานการส่งกำลังบำรุงให้เป็นแนวเดียวกัน ประสานกิจการ ส่งเสริมกำลังบำรุงของกองทัพเรือและกองทัพอากาศไว้ด้วย

          ๒. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตาหน้าที่

 

pic010

หน้าที่หน่วยรอง

       

          ๑. แผนกธุรการ มีหน้าที่

               - ดำเนินการด้านงานสารบรรณ งานธุรการ และงานกำลังพลของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

               - ควบคุมและดำเนินการเบิก-จ่าย เงินของหน่วย เช่น เงินเดือนค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก

ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างสอน ค่าใช้สอยของหน่วย และอื่นๆ ตามงบประมาณที่ได้รับ ตลอดจนพิจารณาเสนอของบประมาณเพิ่มเติม (ถ้ามี)

               - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

pic010

         ๒. แผนกบริการ มีหน้าที่

               - กำหนดความต้องการ การจัดหา การเบิก-จ่าย การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ทุกสายยุทธบริการ ทั้งในและนอกอัตราโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ยกเว้นแบบพิมพ์สายสารบรรณ

               - ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ ดำเนินเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่ ตลอดจนงานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

               - ควบคุมและรับผิดชอบในเรื่องยานพาหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันอื่นๆ ของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก และดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง การใช้งาน การปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการที่กำหนดไว้ทุกประการ

               - จัดบริการเกี่ยวกับร้านค้าและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แก่ข้าราชการในสังกัด และนายทหารนักเรียนซึ่งเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

               - รับผิดชอบและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพิธีต่างๆ ของทางราชการโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก หรืองานอื่นใดที่อาจจะมอบหมายให้

               - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

pic010

          ๓. แผนกอุปกรณ์การศึกษา มีหน้าที่

               - ดำเนินการ กำหนดความต้องการ เบิก-รับ เก็บรักษาและซ่อมบำรุงเกี่ยวกับการศึกษา และเครื่องช่วยในการฝึกสอนทั้งสิ้น

               - ดำเนินการด้านการพิมพ์ การสำเนา และการแจกจ่ายเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ในการศึกษาให้แก่นายทหารนักเรียน

               - จัดทำแผนผัง แผนภูมิ และแผ่นภาพ ตลอดจนจัดหาแผนที่และภาพถ่ายให้แก่แผนกกองต่างๆ ของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงหารบก

               - เก็บและแยกประเภทเอกสารการศึกษา ตามสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนอุปกรณืเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารนั้นๆ ของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

               - จัดทำสถานภาพและสถิติความสิ้นเปลืองอุปกรณ์การศึกษา

               - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

pic010

          ๔. กองแผนการศึกษา มีหน้าที่

               - วางแผนการศึกษา กำหนดหลักสูตรการดำเนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาการส่งกำลังบำรุงให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา ประสานกับกองต่างๆ ในโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก และกรมฝ่ายยุทธบริการอื่นๆ ในการติดตามหลักสูตร หลักฐาน และเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง ซึ่งกำหนดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในกองทัพบก วางแผนและอำนวยการเกี่ยวกับงบประมาณการศึกษา กำหนดพิธีการเกี่ยวกับการศึกษา บันทึกและรายงานเกี่ยวกับการศึกษา

               - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

 

          ๕. กองการศึกษา มีหน้าที่

 

               - อำนวยการ ดำเนินการฝึกและศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ให้นายทหาร นักเรียนมีความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด

pic010

               - ดำเนินการในการแบ่งมอบวิชาที่ใช้สอน ให้แก่อาจารย์วิชาต่างๆ จนให้แนวทางในการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่นำมาสอนหรือประกอบการสอนให้ได้ผลดี เพื่อที่จะได้นำกลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยให้ได้ผลดี

               - พิจารณาแก้ไขปรับปรุงตำราให้ทันสมัย จัดระบบพัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย และแยกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

                    (๑) ฝ่ายวิชาจัดงานส่งกำลังบำรุงโดยมีสาขาวิชาต่างๆ อีก ๖ สาขา

                    (๒) ฝ่ายวิชาอำนวยการช่วยรบ มีสาขาวิชาฝ่ายอำนวยการฝึก ๑ สาขา

                    (๓) ฝ่ายวิชาการบริการเทคนิค มีสาขาวิชาอีก ๗ สาขา ในแต่ละสาขาวิชาจะมีอาจารย์หัวหน้าวิชารับผิดชอบ

                    (๔) อำนวยความสะดวกแก่ผู้บรรยายทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร การพิมพ์ปัญหาสอบ ตลอดจนดำเนินการทางธุรการอื่นๆ 

 

 

pic015