Gadgets, Slide

  • พิธีปิด 3

  • พิธีปิด 2

  • พิธีปิด 1

  • หลักสูตร กจบ.65

  • หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

 000prakad-60-61-1

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก


Logo รร.กบ.ทบ.


คบเพลิง  เป็นสัญลักษณ์แทนความสว่างไสวของปัญญาในการได้รับความรู้ทางวิชาการและได้รับการอบรมความประพฤติให้มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตไปสู่ความรุ่งโรจน์

 

กงจักร  เป็นอาวุธของพระนารายณ์และเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพบก ปัญญาจึงเปรียบประดุจอาวุธ

 

ดาวห้าแฉก  หมายถึง ความรอบรู้ในงานด้านการส่งกำลังบำรุงทหารของกองทัพบก ได้แก่ งาน ๕ กิ่ง คือ การส่งกำลัง, การซ่อมบำรุง, การขนส่ง, การบริการทางการแพทย์ และการบริการอื่นๆ