เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

 000prakad-60-61-1

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ 

 

 

เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการ งานส่งกำลังบำรุง ของกองทัพบก 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานของนักส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกได้เข้าร่วมในพิธีประกาศให้ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากรของกองทัพบก

 

 

pic009

 

"นักส่งกำลังบำรุงที่ดีของกองทัพบก จะต้องมีความรอบรู้ สามารถส่งกำลังได้ในทุกมิติ ไม่ใช่เป็นการส่งกำลัง สป. อาวุธ กระสุน ยุทโธปกรณ์ อย่างเดียว เนื่องจากปัญหาสำคัญของ ทบ. คือ งบประมาณ การส่งกำลังที่สมบูรณ์ ๑๐๐% ต้องใช้งบประมาณมาก ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ในแต่ละขั้นอย่างไร เท่าไร จะทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ใช้ได้เพียงพอ คุ้มค่า จากนั้นจะหาจากที่ใด สรุป ต้องเป็นนักส่งกำลังบำรุงที่ชาญฉลาด มีประสบการณ์ และเข้าใจนโยบายผู้บังคับบัญชา นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม"

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้บังชาการทหารบก    

๒๓ เมษายน ๒๕๕๕