Gadgets, Slide

  • พิธีปิด 3

  • พิธีปิด 2

  • พิธีปิด 1

  • หลักสูตร กจบ.65

  • หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

เกี่ยวกับโรงเรียน

ระบบสารสนเทศ

ระบบจัดเรียนและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ

ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน

ระบบทะเบียนบุคลากร

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

 000prakad-60-61-1

การศึกษา

link10

 

ประกันคุณภาพการศึกษา

บทความทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 


หลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

link12

link12

link12

link12

link12

link12

เครื่องหมายยุทธบริการาธิปัตย์

เครื่องยุทธบริการาธิปัตย์


เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

 

          ๑. เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง

               - ส่วนกว้าง ๒.๕ ซ.ม. ส่วนสูง ๕.๕ ซ.ม.

               - สีพื้นของเข็มเป็นสีเขียว ตามความหมายของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

               - ลักษณะรูปต่าง เป็นรูปวงรี ตรงกลางมีคบเพลิงกับดาว ๕ แฉก และกรงจักรอยู่ตรงกลาง ทำด้วยโลหะสีทอง หมายถึง ความรอบรู้ในด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก

 

          ๒. ให้สลักชื่อหลักสูตร รุ่น ปี และชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้ารับการศึกษา ดังนี้

               - บรรทัดแรก ลงชื่อหลักสูตร ว่า "หลักสูตร กจบ."

               - บรรทัดที่สอง ลงลำดับรุ่นและปี ว่า "รุ่นที่.../พ.ศ. ..."

               - บรรทัดที่สาม ลง ยศ นาม และนามสกุล

 

          ยุทบริการาธิปัตย์ เป็นเข็มวิทยฐานะทางการศึกษาที่กองทัพบกอนุมัติให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุง (หลักสูตร กจบ.) ของโรงเรียนส่งกำลังบำรุง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๑ อนุมัติผู้บัญชาการทหารบก ท้ายบันทึกข้อความ กรมกำลังพลทหารบก ที่ กห ๐๓๑๕/๒๓๘๗ ลง ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๑ เรื่อง "ขออนุมัติให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงประดับเครื่องหมายเข็มแสดงวิทยฐานะ"

 

          การที่กองทัพบกได้อนุมัติเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงในครั้งนั้น มีผลทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทุกรุ่น นับตั้งแต่รุ่นอบรมครู และรุ่นที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ จนถึงรุ่นต่อๆ มา มีศักดิ์และสิทธืที่จะประดับเข็มวิทยาฐานะแล้ว ก็ได้ประกอบพิธีมองเข็มให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงทหารบก ตั้งแต่รุ่นอบรมครู และรุ่นที่ ๑ จนถึงรุ่นที่ ๒๑ เป็นส่วนรวมพร้อมกัน ที่หอประชุมกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ในปีต่อมา โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกก็ได้จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงตามที่กองทัพบกกำหนดไว้เป็นประจำทุกปี

 

          คำว่า "ยุทธบริการาธิปัตย์" เป็นทั้งคำสมาสและสนธิ มาจากคำ ๓ คำ รวมกัน คือ คำว่า ยุทธ* บริการ* อธิปัตย์*

               คำว่า ยุทธ     แปลว่า สงครามหรือการรบพุ่ง

               คำว่า บริการ   แปลว่า การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล หรือการรับใช้

               คำว่า อธิปัตย์  แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ หรือมีอำนาจ

 

          เมื่อนำคำว่า ยุทธ มาสมาสกับคำว่า บริการ เป็นคำว่า ยุทธบริการ จึงแปลตามความหมายของคำได้ว่า การให้ความช่วยเหลือหรือการรับใช้ในการรบ ซึ่งหมายถึง กรมสายยุทธบริการทั้ง ๙ สาย ได้แก่

               - กรมแพทย์ทหารบก

               - กรมพลาธิการทหารบก

               - กรมสรรพาวุธทหารบก

               - กรมการขนส่งทหารบก

               - กรมการทหารสื่อสาร

               - กรมการทหารช่าง

               - กรมยุทธโยธาทหารบก

               - กรมการสัตว์ทหารบก

               - กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

          ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนทางการช่วยรบหรือส่งกำลังบำรุงให้แก่หน่วยรบโดยตรงนั่นเอง

 

          ฉะนั้น เมื่อเอาคำว่า ยุทธบริการ มาสนธิกับคำว่า อธิปัตย์ จึงเป็นคำว่า ยุทธบริการาธิปัตย์ ซึ่งแปลความหมายได้ว่า ผู้เป็นใหญ่หรือมีอำนาจในการให้ความช่วยเหลือหรือรับใช้ในการรบ ซึ่งหมายถึง การส่งกำลังบำรุงนั่นเอง

 

          ในการตั้งชื่อเข็มวิทยฐานะของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกนั้น ได้มีผู้เสนอรายชื่อต่งๆ เพื่อทำการคัดเลือกเป็นชื่อเข็มวิทยฐานะของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารมากมายหลายชื่อ ท้ายที่สุดก็ได้ชื่อ ซึ่งท่านเจ้าคุณพระสาสนโสภณ (นิรันดร์เปรียญ ๙ ประโยค) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินราวาส ท่านได้กรุณาตั้งชื่อให้ ชื่อว่า "ยุทธบริการาธิปัตย์" ซึ่งมีความหมายตามที่เรียนชี้แจงให้ทราบแล้วข้างต้น และกองทัพบกก็เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เป็นชื่อเข็มวิทยฐานะของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นต้นมา